چرا بهتر است کودکان با لینوکس کار کنند؟

چرا بهتر است کودکان با لینوکس کار کنند؟
می دانید چگونه از کامپیوتر استفاده کنید؟ در یک سن خاص، این سوال به نظر...